ನನ್ನ ಪಯಣ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ

ಹೊಸತರಹದ ಹಾದಿಏನಲ್ಲ

ಯಾರು ಕಂಡಿರದ ಹಾದಿ ನನ್ನದಲ್ಲ

ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಂಡ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ

ನನ್ನ ಪಯಣ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 

ಲೋಕಮಾನ್ಯರು ಅಂದೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯರು 

ಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಲೋಕಮಾನ್ಯರಾದವರಲ್ಲವೇ ?
ಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ
ಇದು ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ

img_20140610_151420
Life in shadow , can’t be seen. But gives shadow to someone in need of that shadow.

ಕೂಸು ಕಂದನು ತುಸು ಹೊತ್ತು ನಂತರ
ನೋಡನೋಡುತ್ತಲೇ ಪ್ರಾಯದ ತರುಣ
ಅವನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ- ಪಾಠಗಳೇ ಎಲ್ಲ
ಅದರಂತೆ ಕಲಿತೆ , ಕಲಿಯ ಬೇಕಲ್ಲವೇ ?

ಭಗವಂತನು ರಾಮನಾಗಿಯೂ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿಯೂ
ಜನಿಸಿದರಂತೆ ನಮ್ಮಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ
ನಾವು ಕೇಳಿದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಕಂಡ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ
ನಾವು ಸಹ
ಮೋಹ – ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ನಟ್ಟ – ನಡುರಾತ್ರಿ
ಹೊರಟು ಬುದ್ಧನ ಹಾದಿಯಂತೆನ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾದಿ
ತುಸು ಆತನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಸಂಸಾರವೆಂಬ
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇದು ತಿಳಿದಿದ್ದ್ದು ನೀದಾನವಾಗಿ

ನನ್ನ ಇರಲಿ ಕ್ಷಣಕಾಗಿ ನಾನು ಇರಲಿ
ತುಸು ಹೊತ್ತು , ನಾವು ನಮ್ಮೆಲರ ಬರಲಿ
ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮಾಯವಾದವರು / ಅಮರರಾದ್ವರು
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಯಾರ ಇದೆಎಂಬಲ್ಲಿ .
ಮುಗಿದಂತಾಗಿದೆ ನನಗೆ …..

ನನ್ನ ಪಯಣ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ . ಆರ್

2 thoughts on “ನನ್ನ ಪಯಣ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.